(+45) 77 340 350

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Eurochannels Aps

1. Anvendelsesområde
1.1 Alle leverancer fra Eurochannels Aps (“Sælger”) sker i henhold til disse
almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt
aftalt.

1.2 Ved salg af produkter, der ikke er lagervarer, eller som skal fremskaffes
eller forarbejdes specielt, er Sælgers forpligtelser dog over for køber – uanset
disse salgs- og leveringsbetingelser – begrænset til de rettigheder, Sælger
opnår hos sin leverandør.

1.3 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder ikke ved leverancer af stål,
rør, aluminium og andre materialer solgt i forskrivning. For sådanne
leverancer gælder Sælgers betingelser for forskrivningssalg.

2. Tilbud, ordrebekræftelse mv.

2.1Tilbud afgives med acceptfrist på 8 dage og med forbehold for
mellemsalg. Tilbud og dokumentation må ikke af køber overdrages til
tredjemand. Købers ordre, accept mv. er først bindende for Sælger efter
afgivelse af skriftlig ordrebekræftelse.

3. Priser

3.1 Prisberegning sker på basis af Sælgers prisliste gældende på

ordreafgivelsestidspunktet. Priser er angivet ekskl. moms, fragt mv., i danske
kroner (DKK) og med forbehold for dokumenterede, væsentlige ændringer i
forhold, som vedrører den aftalte leverance, og som Sælger ikke har rådighed
over, f.eks. valutakurser, priser fra underleverandører, fragt, told, skatter og
afgifter. Eventuel kasserabat trækkes af beløbet ekskl. moms.

3.2 Sælger forbeholder sig ret til at pålægge administrative gebyrer i
forbindelse med ordrer under et vist beløb eller volumen, forgæves kørsel,
særlig emballering, uberettiget reklamation og andre lignende forhold.
Sælgers prisliste for gebyrer er tilgængelig på w w w. eurochannels.dk.

3.3 Sælger kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre prislister for
produkter, gebyrer, returfradrag mv.

4. Returbetingelser

4.1 Det er muligt at returnere kurante varer, som er købt hos Sælger dog
skal emballage være uskadet. Specialfremstillede varer og skaffevarer tages
dog ikke retur. Emballering og forsendelse sker på købers regning og risiko.
Returnering sker mod et returfradrag i købesummen og i øvrigt på de af
Sælger fastsatte vilkår for returnering. Sælgers prisliste for returfradrag mv.
er tilgængelig på www.eurochannels.dk.

5. Kvalitet

5.1 Sælger leverer en almindelig, god handelsvare, medmindre anden
standard eller kvalitetsbetegnelse er aftalt.

5.2 For alle leverancer forbeholder Sælger sig en margin på +/-10 % af det
specificerede kvantum, for varer som skal forarbejdes af Sælger..

5.3 Ved leverancer i dimensioner og længder, der ikke er lagerstandard,
faktureres køber for tiloversblevet materiale fra afskæring til nærmeste
standardformat.

5.4 Brugte værktøjer og maskiner sælges som beset af køber og uden ansvar
for Sælger.

5.5 Sælger er ikke ansvarlig for, om produktet egner sig til det af køber
påtænkte formål.

6. Produktinformation og produktændringer

6.1 Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende for Sælger,
hvis den skriftlige aftale udtrykkeligt henviser dertil. Oplysninger i købers
projektmateriale, tegninger, tekniske data og lign. er ikke bindende for
Sælger, medmindre dette er skriftligt aftalt.

6.2 Forespørgsler om produkternes anvendelse, egenskaber mv. besvares
vejledende, uforbindende og i generel form. Besvarelserne skal opfattes som
generel vejledning om varen og ikke konkret rådgivning om varens egnethed
til købers påtænkte formål.

6.3 Sælger kan uden forudgående varsel ændre eller indstille produkter og
specifikationer.

6.4 Sælger påtager sig i intet tilfælde projektansvar. Aftaler om, at Sælger
skal bistå i forbindelse med rådgivning, test, support, projektarbejde,
Engineering, installation, montage, opstartshjælp mv. er alene en aftale om,
at Sælgers medarbejdere yder en fagligt god indsats, og arbejdet faktureres
efter Sælgers medarbejderes tidsforbrug, uanset om købers tilsigtede
resultat, effekt eller virkning har kunnet opnås.

7. Levering og leveringstid

7.1 Levering sker EXW (Ex Works) fra det lager, hvor varen er eller hjemtages
til fra Sælgers leverandør, medmindre anden leveringsklausul er aftalt. Aftaler
fortolkes efter ved aftaleindgåelsen gældende Inco terms. Købers afhentning
af varen er ikke mulig, men fragt kan tilkøbes hos Sælger. Tilkøbes fragt, sker
levering CPT (CARRIAGE PAID TO) købers adresse, og levering anses for
sket ved overgivelse til fragtfører, uanset om denne er ekstern fragtfører eller
Sælgers egne biler, ligesom køber er ansvarlig for forsinkelse og
forsikring under transport, medmindre anden leveringsklausul er
aftalt. Leveringsbetingelser er kun gældende til landfaste øer i
Danmark. Såfremt leverancer er forbundet med yderligere
omkostninger vil det være for købers egen regning. Sælger kan
fastsætte særlige fragtbetingelser, se w w w. eurochannels. d k.

7.2 Rettidig levering forudsætter, at Sælger har modtaget alle relevante
oplysninger i rimelig tid i forvejen.

7.3 Hvis Sælger ikke leverer inden for en aftalt leverings-dato, er køber
berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig, sidste frist for levering. Har
køber til hensigt at ophæve aftalen, hvis levering ikke sker inden denne
frist, skal køber udtrykkeligt gøre opmærksom herpå. Sker levering ikke
inden denne nye frist, kan køber ophæve den forsinkede del af
leverancen.

7.4 Hvis køber ophæver aftalen, har køber ret til at kræve erstatning for
meromkostninger til dækningskøb. Erstatningen kan ikke overstige 15 %
af købesummen for den forsinkede del af leverancen.

7.5 Hvis køber ikke ophæver aftalen, men får leveret varen, har køber
Ikke ret til godtgørelse eller erstatning i anledning af forsinkelsen.

8. Emballage og forsendelse

8.1 Standardemballage (europaller og Box paller mv.), som faktureres,
godskrives ved returnering i visse tilfælde og på visse betingelser jf.
Sælgers prisliste for gebyrer, returfradrag mv. Prislisten kan ses på
www.eurochannels.dk.

8.2 Forsendelser pr. bil er fra Sælgers side betinget af, at
aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for
omgående aflæsning. Evt. ventetid sker for købers regning. Sælger kan
fastsætte særlige fragtbetingelser, som kan ses på
w w w. eurochannels. d k.

9. Undersøgelsespligt og reklamation

9.1 Når varen modtages, skal køber straks foretage en passende
grundig undersøgelse af varen. Hvis leverancen er utilstrækkelig eller
mangelfuld, skal køber straks reklamere til Sælger.

9.2 Hvis køber senere bliver bekendt med mangler, der trods
omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen, skal
køber straks efter konstateringen af forholdet reklamere til Sælger.

9.3 Hvis køber ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister, køber
retten til at fremsætte krav mod Sælger i anledning af det pågældende
mangelfulde forhold.

10. Ansvar for mangler

10.1 Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation, skal Sælger
foretage udbedring af manglen ved om levering eller afhjælpning efter
eget valg. Udbedring skal arrangeres uden ugrundet ophold og skal
gennemføres inden rimelig tid. Udbedring sker som udgangspunkt på
det sted, hvor genstanden befinder sig og for Sælgers regning med de
nedenfor angivne undtagelser. Køber skal på anmodning sende den
mangelfulde del eller hele produktet til Sælger til reparation eller
udskiftning hos Sælger, og køber er ansvarlig for at arrangere forsvarlig
emballering og forsendelse. Foretages udbedring af det mangelfulde
forhold, har køber ikke yderligere krav mod Sælger i denne anledning.

10.2 Køber skal bære meromkostninger, som Sælger påføres ved
udbedring af mangler som følge af, at produkterne befinder sig på et
andet sted end leveringsstedet. Hvis evt. demontering og montering
medfører indgreb i andet end produkterne, påhviler arbejdet og
omkostningerne herved køber.

10.3 Hvis købers reklamation viser sig at være uberettiget, og Sælger
har foretaget arbejde eller leverancer i forbindelse med udbedringsforsøg
eller har betalt for fragt, har Sælger ret til at fakturere det medgåede
arbejde, leverancer og andre udlæg til køber.

10.4 Hvis Sælger ikke inden rimelig tid opfylder sine
udbedringsforpligtelser, er køber berettiget til skriftligt at fastsætte en
rimelig, sidste frist for udbedring. I det omfang udbedring ikke er sket
inden udløbet af denne frist, kan køber efter eget valg: a) lade udføre de
reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for
Sælgers regning og risiko, forudsat at han gør dette på en fornuftig og
rimelig måde, eller b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15 % af
den aftalte købesum. Er manglen væsentlig, kan køber i stedet ophæve
den mangelfulde del af leverancen.

10.5 Hvis køber ophæver aftalen, har køber ret til at kræve erstatning for
meromkostninger til dækningskøb. Erstatningen kan ikke overstige 15 %
af købesummen for den mangelfulde del af leverancen.

10.6 Sælgers mangelansvar gælder i 12 mdr. fra leveringsdatoen. For
uforarbejdede stålprodukter gælder mangelsansvaret dog kun i 6 mdr.
fra leveringsdatoen. For om leverede, udskiftede eller reparerede dele
gælder mangelsansvaret i 12 mdr., henholdsvis 6 mdr. for
uforarbejdede stålprodukter, fra datoen for den pågældende om
levering, udskiftning eller reparation, men dog aldrig længere end 24
mdr. fra den oprindelige leveringsdato.

10.7 Byggeleveranceklausul: For byggematerialer, som køber
videresælger i henhold til AB92 eller ABT93, er
reklamationsfristen dog 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6
år fra Sælgers levering til køber.

11. Ansvarsfrihed

11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de
forhindrer Sælgers opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen
urimeligt byrdefuld for Sælger: Arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand,
krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang,
rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og
uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft, ekstraordinære indgreb fra EUmyndighedernes side og mangler ved eller forsinkelser af
leverancer fra underleverandører pga. de i dette punkt nævnte
omstændigheder.

11.2 Indtræder force majeure hos køber, skal køber dække
Sælgers omkostninger til at sikre og beskytte produkterne, mens
force majeure foreligger.

11.3 Hvis aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. pga. force
majeure, er parterne berettiget til erstatningsfrit at annullere den
ikke opfyldte del af leverancen.

12. Ansvar for tingskade forvoldt af produkterne
(produktansvar)

12.1 Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang
sådant ansvar følger af ufravigelige lovbestemmelser i lov om
produktansvar, lov nr. 261 af 20. marts 2007 med evt. senere
ændringer. Sælger er ikke ansvarlig for skade på ting, medmindre
den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet
til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt
af skadelidte i overensstemmelse hermed. Sælger er ikke
ansvarlig for skade på selve det defekte produkt eller andre større
produkter, som det måtte være inkorporeret i.

12.2 Sælgers ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt.

13 nedenfor.

12.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om
produktansvar, skal denne part straks underrette den anden
herom. Køber skal holde Sælger skadesløs, hvis Sælger
pålægges ansvar for tab, som Sælger jf. pkt. 12.1 og 12.2 ikke er
ansvarlig for over for køber.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1 Der ydes kun erstatning for direkte, dokumenterede tab.
Sælger hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader og lign.,
herunder f.eks. købers driftstab eller mistet fortjeneste.
Ansvarsbegrænsningen finder ikke anvendelse, hvis Sælger har
udvist grov uagtsomhed. Der henvises til øvrige
ansvarsbegrænsninger heri, herunder 3. part /re-eksport som
gælder i tillæg, til dette pkt. 13.

14. Betaling og ejendomsforbehold

14.1 Købesummen forfalder til betaling pr. leveringstidspunktet.
Modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet af
Sælger. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde
betaling for leverancer.

14.2 Hvis køber ikke betaler rettidigt, påløbet morarente. Se den
aktuelle rentesats på w ww. eurochannels. d k.

14.3 Sælger kan efter eget skøn til enhver tid forlange, at køber
betaler kontant eller stiller sikkerhed.

14.4 Det solgte forbliver Sælgers ejendom, indtil Sælger har
modtaget fuld betaling.

15. Værneting

15.1 Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen og
forhold, som har sammenhæng hermed, skal afgøres efter dansk
ret uden hensyn til lovvalgsregler deri. Den internationale købelov,
lov nr. 733 af 7. december 1988, og De Forenede Nationers
konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb
(CISG) skal ikke finde anvendelse. Tvister skal afgøres eksklusivt
ved de danske domstole ved retten i den retskreds, hvor Sælger
har det forretningssted, som har foretaget leverancen.
Eurochannels Aps